ECOD Eltrade » Платформата COMARCH EDI » НОВО! Е-фактура

НОВО! Е-фактура

Въвеждането на E-фактури може значително да намали разходите и да повиши ефективността на търговските и счетоводни процеси!

Бихме искали да декларираме, че решенията от системата ECOD могат да бъдат използвани на български език и са съгласувани с изискванията на българското и европейското законодателство, по отношение на електронната фактура. 

Като член на ЕС, нашата страна хармонизира законодателството си с европейското. В рамките на основните параметри на това законодателство, всяка страна-член допълнително може да създава закони, с които да регламентира специфични особености в детайли.

 

По отношение на електронната фактура на 20 декември 2001 г. е издадена Директива на Европейската Комисия 2001/115/EC, която отменя Директива 77/388/EC и улеснява и хармонизира условията за издаване, изпращане и приемане на електронна фактура във връзка с Данък Добавена Стойност.

Според тази Директива електронната фактура:

  • Може да бъде издадена само при съгласието на издателя и получателя
  • Изпращането и може да става по един от следните начини:

              - EDI (електронен обмен на данни) без електронен подпис

              - С електронен подпис

              - По други начини, гарантиращи автентичността на произхода и непроменяемостта на съдържанието.

  • Трябва да бъде съхранявана в електронен архив.

 

Платформата ECOD е платформа за EDI (електронен обмен на данни) и нашите клиенти нямат нужда от подписване на фактурите си с електронен подпис.

.

 

Системата ECOD гарантира:

  • Интегритет на данните на e-фактурата: тъй като Центърът за данни на Comarch, където се намира платформата ECOD стриктно спазва високи изисквания за сигурност (PN-EN ISO 27001:2007), според които неоторизиран достъп е невъзможен, както и промени в съдържанието на изпратените и получени документи.
  • Автентичност на произхода - всеки потребител на ECOD се идентифицира. Допълнително може да се проверява идентификатора на създателя на документа, съдържащ се в EDI съобщението.
  • Съхраняване на фактурите в електронен архив - ECOD Архив е решение, което дава възможност за съхранение на документите в продължение на указания от закона задължителен период. Архивираните данни са организирани йерархично, могат да бъдат достъпвани онлайн по всяко време.

Решенията ECOD

 

При стартиране на обмен на е-фактури със своите бизнес партньори, имате възможност за избор между:

 

ECOD WWW 

ECOD WWW е уебсайт, работата на който е осигурена от SSL (https protocol) и е достъпна чрез уеб браузър. Тези от потребителите, които изберат този модел на работа няма нужда да инсталират никакъв допълнителен софтуер за да могат да работят със системата.

Всяка фирма получава уникално потребителско име и парола за влизане в сайта, чрез който могат да приемат или изпращат документи - EDI съобщения. Неоторизирани лица нямат достъп до данните на фирмата.

 

ECOD Connector

Това е статично приложение, което използва https protocol (заедно със 128-bit криптиране на данните) и дава възможност за автоматичен трансфер на документи. Закупувайки лиценз, клиентът задава определени папки, от и към които ще бъдат изпращани и импортирани документите.  Допълнително сигурността на достъп се гарантира от парола и специален ключ, генериран на база на характеристиките на конкретния компютър, на който е инсталирано приложението.

 

Други възможности

Възможни са и други комуникационни канали, включително AS2, FTP/VPN, sFTP, чрез които се гарантира допълнителна сигурност. Всички те използват защитени протоколи.

 

Всяко едно от гореописаните приложения може да бъде използвано, като изборът зависи от предпочитанията и изискванията на всеки отделен клиент.  Без значение какъв комуникационен канал ще бъде използван, системата изпълнява всички законови изисквания, тъй като ECOD гарантира автентичността на произхода и интегритета (непроменяемостта) на данните на обменените е-фактури.

Издателя на фактурата отговаря за коретктонстта на данните в нея (въведени или в ECOD WWW или в собствената счетоводна система) и за тяхното изпращане. Ние поемаме отговорността да трансферираме е-фактурите до техните получатели без данните в документите да бъдат променяни, чрез което осигуряваме интегритета на съдържанието (допустимо и позволен е единствено конвертиране на формата на документа).

Е-фактурите трябва да бъдат съхранявани в електронен архив. Нашето решение ECOD Archive отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство, дава възможност за бързо търсене на конкретни документи, както и задаване на различни права за различни типове потребители, служители на компанията или трети страни (например служители на данъчната администрация). Достъпът до това приложение става след оторизация и задаване на конкретни права за всеки потребител.

Направете още една крачка и започнете изграждането на e-България с ECOD!